Helsesjekk

Når du melder deg på kurset forutsetter vi at du har vurdert din helsetilstand opp mot spørsmålene under.

Sykdommer, hvis du svarer ja på noen av disse spørsmålene kan du IKKE delta på EasyLife online:
Har du Diabetes type 1?
Har du eller har du hatt nyresvikt?
Har du eller har du hatt nyresykdom?
Er du eller har du vært til behandling for spiseforstyrrelse?
Er du allergisk eller har du intoleranse til melkeprotein? 

Flere spørsmål om sykdom. Om du svarer ja på noen av disse bør du følges opp av behandlende lege.
Bruker eller har du brukt antidepressiva?
Bruker du blodtrykksmedisiner?

Allergier. Vær klar over at noen av våre produkter har over anbefalt nivå for de med glutenintoleranse/laktoseintoleranse:
Er du allergisk eller har intoleranse mot gluten?
Er du allergisk eller har intoleranse mot laktose?

Matallergier? Ta kontakt med oss for veiledning.

Avtalevilkår

1) Avtalen

Avtale om tilgang til nettkurs gjøres ved å gjøre seg kjent med og akseptere avtalevilkårene i denne avtalen. Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2) Partene

Selger:
Firmanavn:               EasyLife Norge AS
Kontaktadresse:        Griffenfeldggt 7, 3045 Drammen
E-post:                     online@easylife.no
Kjøper: Den person som foretar bestillingen.

3) Priser

Prisene som er oppgitt i nettbutikken er uten merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

4) Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5) Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse via e-post til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

6) Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Betaling skjer direkte i nettbutikken www.easylifeonline.no ved bruk av VISA eller MasterCard.

Ved kjøp kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

7) Levering m.v.

Selgeren skal gjøre kjøpt(e) nettkurs tilgjengelig for Kjøper til avtalt oppstartsdato etter at avtale er inngått, med mindre det fremgår klart at den/de bestilte tjenesten(e) skal åpnes for anvendelse først på et senere tidspunkt.

8) Brukernavn og passord

Etter at avtale er inngått tildeles brukernavn og et passord for enkeltlisensbrukere som er bestilt, som en del av denne avtalen. Selgeren står fritt til å endre identifikasjonen av tekniske, driftsmessige eller andre særskilte årsaker, herunder plikter i henhold til offentlig regelverk eller avgjørelser fattet av offentlige myndigheter.

9) Kundens plikter

Kurset er unikt pr enkeltbruker. Og det er ikke tillatt for flere å dele samme brukernavn og passord. Bestiller forplikter seg gjennom denne avtalen at hver enkeltbruker følger disse retningslinjene. Sperring av et kurs skjer ved å kontakte Selgeren.

Kunden er selv ansvarlig for at teknisk utstyr er korrekt installert og innstilt for benyttelse av tjenesten(e). Selgeren tar intet ansvar for problemer som måtte oppstå ved bruk av tjenesten(e) dersom disse knytter seg til feilaktig innstilt nettleser eller andre mangler ved Kundes utstyr.

Kurset krever nettleserne Internet Explorer med Windows Mediaplayer eller Firefox, Chrome med installert plugin som støtter Windows Media Video (WMV).  På Mac brukes Firefox med installert tillegg for avspilling av WMV. Hastighet / båndbredde må støtte avspilling av video fra Internett. Tynne klienter som for eksempel Citrix støtter normalt sett ikke video og kan derfor ikke brukes. Vi anbefaler å bruke andre nettlesere enn Internet Explorer da denne kan ha mer problemer med virus enn andre nettlesere.

10) Drift/tilgjengelighet

Tjenesten er normalt i drift 24 timer per døgn, syv dager i uken, med unntak av nødvendig nedetid for oppdatering og vedlikehold av databasen, samt generell oppgradering av Tjenestens funksjonalitet.

11) Force majeure, driftsstans m.m.

Selgeren fraskriver seg ethvert ansvar for force majeure, driftsstans m.m. som rammer oss i Norge og/eller dets underleverandører og som medfører at vi ikke kan oppfylle avtalen.

12) Opphavsrettigheter og andre rettigheter m.m.

Opphavsrettigheter og andre rettigheter til kurset tilhører selgeren. Krenkelse av rettighetene kan forfølges strafferettslig og sivilrettslig. Kunden får ingen opphavsrett eller andre rettigheter til opplysninger i kurset.  All ulovlig bruk, gjengivelse eller salg av dataene i Tjenesten, enten dette skjer ved fotografering, punching av innholdet, scanning eller annen elektronisk utnyttelse av dataene, er forbudt uten skriftlig forhåndssamtykke fra Selgeren.

13) Overdragelse av rettigheter og plikter

For kursdeltakeren er kurset personlig(e), og kan følgelig ikke overdras til eller benyttes av tredjemann. Selger har rett til å overlate samtlige, eller deler av, sine rettigheter og forpliktelser iht. avtalen til tredjepart. Videre har Selgeren rett til å benytte underleverandører for å oppfylle sine forpliktelser.

14) Endringer av avtalevilkår m.m.

Selgeren har til enhver tid rett til å endre tjenestenes utforming og tilhørende vilkår. Slik endring trer i kraft 14 dager etter at informasjon om nye vilkår er publisert. Selgeren har likevel rett til, med umiddelbar virkning, foreta slike endringer som følge av endringer i lover, forskrifter eller beslutning fra myndighetene.

15) Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen innen 24 timer. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan frasi seg retten til å benytte nettkurset selv om det ikke er noen mangel ved det og selv om den ikke er levert.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten må være skriftlig og sendes til online@easylife.no innen 24 timer etter påmelding.

16) Forsendelse av bestilte varer.

Produkter bestilt, blir sendt 1-3 virkedager etter at ordre er foretatt. Dette gjelder produkter ved påmelding til nettkurs og andre produkter kjøpt under kursets varighet.

17) Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse).

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

18) Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

 Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

19) Varighet/oppsigelse

Kontraktsforholdet for den enkelte kursdeltaker starter når kurset er tilgjengelig og i 52 uker. Krenkelse av opphavsrettigheter og andre rettigheter anses også som vesentlig mislighold.

20) Konfliktløsning

Tvister, verneting og lovvalg Tvister mellom Kunden og EasyLife Norge AS skal søkes løst i minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med verneting i Drammen. Norsk rett legges til grunn.